OUDERRAAD

Onze school heeft een enthousiaste ouderraad. Deze raad speelt een belangrijke rol bij het organiseren van diverse activiteiten op school. Daarnaast kan deze raad gezien worden als een schakel tussen de medezeggenschapraad (MR) en de ouders. Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad. Dit kan door aanmelding bij de voorzitter van de raad. Vanuit de leden wordt een dagelijks bestuurd benoemd.

Voor het reglement van de OR klik hier.
 

Enkele belangrijke taken van de ouderraad zijn:

 

-   het beheren van de financiën (o.a. vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes- bijdrage en advertentiegelden)

-   het coördineren en voorzitten van de verschillende werkgroepen van de school

-   het verlenen van “hand- en spandiensten” tijdens de activiteiten die i.s.m. de school georganiseerd worden

-   het adviseren van de MR

 

Eénmaal per jaar legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders over het gevoerde beleid. Het jaarverslag, financieel verslag en de plannen voor het nieuwe jaar worden in de schoolkrant gepubliceerd en tijdens de algemene ouderavond toegelicht.

De ouderraad komt eenmaal in de 4 tot 6 weken bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. De data worden in de nieuwsbrief vermeld. Een aantal leden van het team is bij de vergaderingen aanwezig als vertegen­woordigers van de school.

Mocht u belangstelling hebben voor het werk in de ouderraad of in een werkgroep, informeert u dan eens bij een ouderraadslid of op school. De ouderraad is er vóór u en van u. Mochten er bij u vragen of suggesties betreffende de school zijn, schroom dan niet om bij de ouderraad aan te kloppen.


Huidige leden:

voorzitter: Daniëlle van Zadelhof
penningmeester: Judith Koning
secretaris: Erik van Oostrum (ook van evenementen)

Leden:
       
Marga Koster (bibliotheek)
Petra Zonneveld (kunst en cultuur)
Kiki van der Pol (schoolkrant)
Sanja Lucardie (sport)
Jessica Hilderink (sport)
Anne Marie (evenementen)

Notulen OR - vergaderingen:

 
20 september 2017   (klik hier voor de notulen)
17 oktober 2017        (klik hier voor de notulen)
12 december 2017    (klik hier voor de notulen)
16 januari 2018          (klik hier voor de notulen)   
13 maart 2018
10 april 2018
22 mei 2018